10.§ Par nekustamā īpašuma sadali

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 15:00

    Izskatot Alekseja Voluiko, personas kods ***, adrese ***, 08.11.2010. iesniegumu  ar lūgumu atļaut atdalīt no Vīksnas pagasta nekustamā īpašuma “Vītolāji” divas zemes vienības, izveidot jaunu saimniecību, piešķirot nosaukumu “Zemītes”,  Māra Daukstes, personas kods ***, adrese ***, 23.11.2010. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Krišjāņu pagasta nekustamā īpašuma “Bērzu salas” vienu zemes vienību, izveidot jaunu saimniecību, piešķirot nosaukumu “Rančo Rasiņas”, Z/S ‘’Stūrīši”, reģistrācijas numurs 43401000284, adrese „Stūrīši”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, īpašnieku (Gunāra Buklovska un Veras Buklovskas)  08.11.2010. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Lazdulejas pagasta nekustamā īpašuma “Līņi” vienu zemes vienību, izveidot jaunu saimniecību piešķirot nosaukumu “Līnīši”.          

        Alekseja Voluiko nekustamais īpašums sastāv no piecām zemes vienībām 14,1 ha kopplatībā (zemes vienība  ar kadastra Nr. 3894 003 0095, 1,6 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3894 003 0096, 0,8 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3894 003 0100, 9,3 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3894 003 0101, 1,8 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3894 003 0097, 0,6 ha platībā). Aleksejs Voluiko vēlas atdalīt divas zemes vienības. Zemes vienību ar kadastra Nr.3894 003 0100, 9,3 ha platībā un  zemes vienību ar kadastra Nr.3894 003 0101, 1,8 ha platībā.

         Māra Daukstes nekustamais īpašums sastāv no sešām zemes vienībām 11,5 ha kopplatībā (zemes vienība  ar kadastra Nr. 3856 002 0127, 3,3 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3856 001 0151, 3,0 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3856 002 0179, 2,4 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3856 002 0256, 1,4 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3856 001 0178, 1,1 ha platībā un zemes vienība kadastra Nr.3856 003 0115, 0,3 ha platībā). Māris Daukste vēlas atdalīt  vienu zemes vienību ar kadastra Nr.3856 002 0179, 2,4 ha platībā.

             Z/S „Stūrīši” nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām 6,8 ha kopplatībā (zemes vienība  ar kadastra Nr. 3866 004 0194, 0,5 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3866 002 0077, 2,9 ha platībā, zemes vienība ar kadastra Nr.3866 004 0148, 3,4 ha platībā). Z/S „Stūrīši” vēlas atdalīt  vienu zemes vienību ar kadastra Nr.3866 002 0077, 2,9 ha platībā.   

Pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 14.pantu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006. gada  20.jūnija LR MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav,ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atļaut atdalīt no saimniecības „Vītolāji” ar kadastra Nr. 3894 003 0095, 14,1 ha kopplatībā, zemes vienību 9,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0100 un zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0101:

1.1. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu „Zemītes”;

1.2.Noteikt atdalītajām zemes vienībām „Zemītes” zemes lietošanas mērķi:

  0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

1.3. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Vītolāji” zemes lietošanas mērķi:      

      0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2. Atļaut atdalīt no saimniecības „Bērzu salas” ar kadastra Nr. 3856 002 0127, 11,5 ha kopplatībā, zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0179:

2.1. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Rančo Rasiņas”;

2.2.Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Rančo Rasiņas” zemes lietošanas mērķi:

  0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2.3. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Bērzu salas” zemes lietošanas mērķi:      

      0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

3. Atļaut atdalīt no saimniecības „Līņi” ar kadastra Nr. 3866 004 0194, 6,8 ha kopplatībā, zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3866 002 0077:

3.1. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Līnīši”;

3.2.Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Līnīši” zemes lietošanas mērķi:

  0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

3.3. Noteikt paliekošajām zemes vienībām „Līņi” zemes lietošanas mērķi:      

      0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

 5.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā  Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei