11.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 15:06

           Pamatojoties uz LR 2005.gada 16.maija Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanas un LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav,ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Izbeigt Vitoldam Ākulim, personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz Balvu novada Bērzpils pagasta apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0205, 0,5 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Vitolds Ākulis miris 16.09.2005.
  2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0205, 0,5 ha platībā piekrīt Balvu novada pašvaldībai.
  3. Slēgt zemes nomas līgumu ar Vitolda Ākuļa iespējamiem mantiniekiem par Balvu novada Bērzpils pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0205 0,5 ha platībā nomu. Zemes nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes   vadītājam Sandim Pukam.
  5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei