Pirmsskolas pedagogi metodiskajā dienā tiekas ZOOM platformā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 27 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 27 Janvāris 2021 11:24

22.janvārī Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk IKSP) ZOOM platformā organizēja Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas pedagogu metodisko apvienību (turpmāk MA), kurā piedalījās 58 pedagogi. Saskaņā ar IKSP pirmsskolas MA mācību gada darba plānu, tika runāts par tēmu “Sadarbība ar vecākiem bērna individuālo sasniegumu attīstībai”, šoreiz pieredzē dalījās Balvu PII “Pīlādzītis” pedagogi.

Semināra iesākumā IKSP izglītības darba speciāliste Lija Bukovska pedagogus informēja par aktualitātēm pirmsskolā un pārrunāja plānotos mācību gada pasākumus 2.ceturksnī.

Balvu PII “Pīlādzītis” vadītāja Antra Eizāne sveica MA dalībniekus Jaunajā gadā un novēlēja veiksmīgu un zināšanām bagātu dienu.

Vadītājas vietniece izglītības jomā Ina Aizupe pauda gandarījumu par dalīšanos pieredzē, jo iestādē norit regulārs un mērķtiecīgs darbs sadarbības ar vecākiem veicināšanā. I.Aizupe savā prezentācijā bija apkopojusi daudzu izcilu pedagogu atziņas par sadarbības ar vecākiem nepieciešamību un svarīgumu pirmsskolā un vecāku lomu pirmsskolas vecuma bērnu attīstības veicināšanā. I.Aizupe vērsa uzmanību, ka vietnē Skola2030 ir pieejami materiāli vecākiem, ko pedagogi var izmantot veiksmīgas sadarbības organizēšanai, kā arī dalījās pieredzē par sadarbību ar vecākiem Balvu PII “Pīlādzītis”.

Iestādes sadarbību ar vecākiem prezentēja arī vairāki pedagogi:

  1. Skolotājas Olita Šaicāne un Jautrīte Bistere dalījās pieredzē par palīdzības nodrošināšanu vecākiem audzināšanas jautājumos un veiksmīgas komunikācijas metodēm 1.posmā.
  2. Ingūna Pauliņa akcentēja vecāku brīvprātīgās iesaistīšanās iespējām un vecāku līdzdalību dažādu lēmumu pieņemšanā 2.posma izglītojamiem.
  3. Aija Jaundžeikare iepazīstināja ar Balvu PII “Pīlādzītis” pieredzi par vecāku iesaistīšanos “mācīšanās mājās” sekmīgai organizēšanai un sadarbību ārpus izglītības iestādes, īpaši akcentējot atbalstu bērniem ar speciālajām vajadzībām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei