16.§ Par vieglo automašīnu AUDI 100 izsoli

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 10:44

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta piekto daļu, kurā ir teikts, ka kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu, 10.panta pirmo daļu, kurā ir norādīts, ka izsoles noteikumus apstiprina institūcija, kuras valdījumā atrodas kustamā manta un ņemot vērā attiecīgās kustamās mantas novērtēšanas komisijas noteikto atbilstošā transporta līdzekļa nosacīto vērtību, 37.panta trešo daļu, kurā ir norādīts, ka ja piecu dienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas (sludinājums par pašvaldības mantas pārdošanu tika publicēts Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā– ‘’Balvu Novada Ziņas’’ 13.11.2010) piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole, un Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 01.12.2010 lēmumu Nr.20, kurā komisija apstiprināja kustamās mantas izsoles lēmumprojektu, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Noteikt vieglās automašīnas AUDI 100, valsts reģistrācijas Nr. GH7907, virsbūves Nr.WAUZZZ4AZRN036782, izlaiduma gads 1993, nosacīto cenu Ls 450.00 (četri simti piecdesmit lati).
  2. Noteiktvieglās automašīnas AUDI 100, valsts reģistrācijas Nr. DC9780, virsbūves Nr.WAUZZZ44ZJN009034, izlaiduma gads 1988, nosacīto cenu Ls 150.00 (viens simts piecdesmit lati).
  3. Apstiprināt Pašvaldības kustamās mantas – divu vieglo automašīnu AUDI 100 - izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā).
  4. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
  5. Apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus (pielikums).
  6. Uzdot Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt izsoli.

 

Pielikumā: Divu vieglo automašīnu AUDI 100 izsoles noteikumi uz 3 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei