17.§ Par automašīnas UAZ 39091 norakstīšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 15:33

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī ņemot vērā, ka automašīna UAZ 39091 ir fiziski un morāli nolietojies, tā atjaunošana nav lietderīga un ekonomiski izdevīga, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atļaut norakstīt  automašīnu UAZ 39091, valsts reģistrācijas Nr. DK 5212, izlaiduma gads 1998, šasijas numurs  XTT390910W0029039, nobraukums  17472 km,  atlikusī bilances vērtība Ls 0,00.

2. Norakstīto  automašīnu  UAZ 39091 realizēt metāllūžņu savākšanas uzņēmumā.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam Normundam Dimitrijevam veikt lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites CSDD.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei