1.§ Par saistošo noteikumu Nr.1/2021 „Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” pieņemšanu

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 14:00

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17 un 30.pantu, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Sandra Kindzule, Pēteris Kalniņš), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.1/2021 projektu „Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” (pielikumā).
  2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
  3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas publicēt pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv.

1. pielikums
2. pielikums