2.§ Par grozījumu Balvu novada domes 2020.gada 17.novembra lēmumā “Par finansējuma nodrošināšanu pārtikas paku iegādei”

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 12:14

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem citus lēmumus, Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu, kas nosaka, ka visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt Balvu novada domes 2020.gada 17.novembra lēmumā “Par finansējuma nodrošināšanu pārtikas paku iegādei” (protokols Nr.16, 4.§) grozījumu un svītrot 8.punktā vārdus un skaitļus “bet ne ilgāk par 2020.gada 30.decembrim”.