4.§ Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas darba finansēšanu un atlīdzības noteikšanu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem 2021.gada Balvu novada domes vēlēšanu sagatavošanā

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 12:20

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā, nosaka, ka ar 2021.gada 1.jūliju Balvu novada administratīvo teritoriju veidos esošais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novads. 2020.gada 9.novembra apvienojamo Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu deputātu kopsapulcē tika ievēlēta apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisija, kuras kompetencē ietilpst tikai 2021.gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošana apvienotajā novadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4.punkta trešo apakšpunktu Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas pašvaldību domes proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada 25.septembra skaidrojumam pašvaldības finansē atlīdzību Vēlēšanu komisijas locekļiem (darba alga novada vēlēšanu komisiju locekļiem un iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļiem un pienākumu izpildītājiem saskaņā ar pašvaldībā apstiprinātām atalgojuma likmēm, atalgojums atbalsta personām, 50% piemaksa par darbu naksts stundās u.c.), preces un pakalpojumus (vēlēšanu zīmes, transporta izdevumus, biroja preces, saimniecības preces, datortehniku, publikācijas,kā arī vēlēšanu komisiju darbinieku ēdināšanas izdevumu kompensāciju, kā arī saglabājoties Covid-19 infekcijas izplatībai – profilakses līdzekļus (roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus, sejas maskas, norādes distances ievērošanai un vēlētāju plūsmas organizēšanai, papildu konteinerus lietoto sejas masku izmešanai, individuālās aizsardzības līdzekļus vēlēšanu komisijas locekļiem, kas apmeklē vēlētājus atrašanās vietā u.c.)).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Balvu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Logina iesniegto 2021.gada pašvaldību vēlēšanām nepieciešamā finansējuma aprēķinu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4.punktu, Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta trešo daļu, kas nosaka, ka atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem pašvaldību vēlēšanu sagatavošanā nosaka attiecīgā dome, Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju”, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt darba stundas tarifa likmi Balvu novada Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem 2021.gada Balvu novada domes vēlēšanu sagatavošanā:

1.1. Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļiem:

Amata nosaukums

Stundas tarifa likme, euro

Komisijas priekšsēdētājs

5,97

Komisijas sekretārs

5,68

Komisijas loceklis

4,06

1.2. Balvu novada Iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļiem:

Amata nosaukums

Stundas tarifa likme, euro

Komisijas priekšsēdētājs

5,1

Komisijas sekretārs

4,87

Komisijas loceklis

3,71

2. Apstiprināt kompensācijas izdevumu apmēru Vēlēšanu komisijas locekļu un iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļu ēdināšanas izdevumiem balsošanas un balsu skaitīšanas laikā – 6,00 euro par katru dienu.

3. Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetā paredzēt finansējumu Balvu novada Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisiju darbības nodrošināšanai 2021.gada Balvu novada domes vēlēšanu sagatavošanai un norises organizēšanai proporcionāli Balvu novada teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.