5.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 12:24

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale), PRET – 2 (Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Izdarīt ar Balvu novada Domes 2010.gada 27.decembra lēmumu (prot.Nr.23, 3.§) apstiprinātajā Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus:

izteikt 2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.1. deputātiem atlīdzība par darbu Domes un komiteju sēdēs un citu deputātu pienākumu pildīšanu ir sasaistīta ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktā kārtībā noteikto bāzes mēnešalgu attiecīgajam gadam, pārrēķinot to uz stundas likmi un piemērojot koeficientu 0,9276;”;

izteikt 2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.2. deputātiem, kuri veic Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja pienākumus, atlīdzība par darbu Domes un komiteju sēdēs, un citu deputātu pienākumu pildīšanu ir sasaistīta ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktā kārtībā noteikto bāzes mēnešalgu attiecīgajam gadam, pārrēķinot to uz stundas likmi un piemērojot koeficientu 1,3065;”;

izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā:

“3.1. Domes priekšsēdētāja mēnešalga ir piesaistīta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktā kārtībā noteiktajai bāzes mēnešalgai attiecīgajam gadam, piemērojot koeficientu 2,2686 un noapaļojot pilnos euro.”;

izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:

“4.1. Domes priekšsēdētāja vietnieka amatalga ir piesaistīta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktā kārtībā noteiktajai bāzes mēnešalgai attiecīgajam gadam, piemērojot koeficientu 1,9019 un noapaļojot pilnos euro.”;

  1. Grozījumi ir piemērojami sākot ar 2021.gada 1.janvāri.