9.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 14:16

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktam, kas nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiska persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 8.panta piekto daļu, kas nosaka, ka kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu 9.panta trešo daļu, kas nosaka, ka kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta, SIA „TF Universal” 2020.gada 14.janvāra atskaiti, un ņemot vērā to, ka iegūtie finanšu līdzekļi tiks ieskaitīti Balvu novada pašvaldības vispārējos ieņēmumos, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu - cirsmas nekustamajā īpašumā „Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3886 003 0616, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0616, 1.kvartāla 10.,13.,18., 23., 24., 28., 33. un 34.nogabalā izcērtamā platība 4.19 ha.
  2. Apstiprināt cirsmas nosacīto sākumcenu EUR 28 200 (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti euro).
  3. Apstiprināt cirsmas nekustamajā īpašumā „Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles noteikumus (Pielikumā).
  4. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pielikums