18.§ Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvos, Tirgus ielā 1

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 15:38

    Izskatot Pētera Annuškāna, ***, iesniegumu, kurā lūdz piešķirt vienu kopējo adresi, sakarā ar to, ka tika apvienoti astoņi dzīvokļi Balvos, Tirgus ielā 1 – dzīv.Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 38019000177; dzīv.Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 38019000964; dzīv.Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 38019001565; dzīv.Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 38019002312; dzīv.Nr.13 ar kadastra apzīmējumu 38019001196; dzīv.Nr.14 ar kadastra apzīmējumu 38019001139; dzīv.Nr.15 ar kadastra apzīmējumu 38019001563 un dzīv.Nr.16 ar kadastra apzīmējumu 38019001959, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 23. un 25.1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas īpašnieka (valdītāja) sniegto informāciju un apvienojot vairākas telpu grupas, saglabā numuru, kas piešķirts vienai no apvienotajām telpu grupām, pārējo ēkas telpu grupu numerāciju nemaina, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pēc dzīvokļu Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.13; Nr.14; Nr.15 un Nr.16 apvienošanas Balvos, Tirgus ielā 1 piešķirt vienu kopējo adresi – Tirgus iela 1 – 3, Balvi, Balvu nov. .

2.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā  Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei