13.§ Par nekustamā īpašuma “Jaunpriedītes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 12:40

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, ņemot vērā nekustamā īpašuma “Jaunpriedītes”, Kubulu pagastā, Balvu novads 2021.gada 6.janvāra izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada 6.janvāra sēdes protokols Nr.1, 3.§), 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaunpriedītes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības 1.4572 ha platībā, kadastra Nr. 3858 006 0443 (kadastra apzīmējums 3858 006 0443) un mežaudzes, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju G.M., personas kods ***, adrese ***, kurš iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 10 974 (desmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri euro).
  2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma - “Jaunpriedītes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.
  4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).