14.§ Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 11A, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 12:44

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka, ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu, tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta trešās daļas nosacījumus, 36.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem un par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ņemot vērā nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 11A, Balvi, Balvu novads 2021.gada 6.janvāra izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada 6.janvāra sēdes protokols Nr.1, 2.§), 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 11A, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības 0.0648 ha kadastra Nr. 3801 003 0730 (kadastra apzīmējums 3801 003 0290), izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju E.Š., personas kods ***, adrese ***, kurš iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 3880 (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro).
  2. Noteikt nomaksas termiņu – 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
  3. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 11A, Balvi, Balvos, Balvu novadā, nomaksas pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.
  4. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma - Rūpniecības iela 11A, Balvi, Balvu novadā, nomaksas grafiku, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otrās daļas un 36.panta trešās daļas nosacījumus.
  5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.
  6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).