15.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.8 Bērzpils ielā 6, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 12:45

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.8 Bērzpils ielā 6, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 41,28 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0504 001 008) un kopīpašuma 4128/35352 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0504 001) un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,0186 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0504), palīgēkas –sķūņa, atbilstoši domājamām daļām 8,38 m2 (kadastra apzīmējums 3801 003 0504 002).
  2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.
  3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, piesaistot sertificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4501.