16.§ Par kustamās mantas, autobusa MERCEDES BENZ VARIO, valsts reģistrācijas numurs EU2656 norakstīšanu

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 12:47

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustāmo mantu un ņemot vērā 2021.gada 6.janvāra Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšana komisijas lēmumu par ierosinājumu nodot autobusu MERCEDES BENZ VARIO, valsts reģistrācijas numurs EU2656 metāllūžņu pārstrādes uzņēmumā (protokols Nr.1, 1.§), jo autobusa MERCEDES BENZ VARIO, valsts reģistrācijas numurs EU2656, pārdošana izsolē bija nesekmīga, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Atļaut norakstīt Balvu novada pašvaldībai piederošu autobusu MERCEDES BENZ VARIO, valsts reģistrācijas numurs EU2656, reģistrācijas apliecības Nr.AF1744459, izlaiduma gads 2003, atlikusī bilances vērtība EUR 0.00 (nulle euro 00 centi).
  2. Uzdot Balvu Sporta skolas direktorei L.Beļikovai veikt lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
  3. Lēmuma 1.punktā minēto transportlīdzekli realizēt metāllūžņu pārstrādes uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Balvu novada pašvaldības budžetā.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.