19.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Bērzpils pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 14:19

Izskatot V.T., personas kods ***, adrese ***, 2020.gada 18.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, kā arī ņemot vērā, ka zemes vienības Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0470, 3850 002 0236 un 3850 002 0469 pirms iznomāšanas atradās V.T. pastāvīgā lietošanā, saskaņā ar Bērzpils pagasta Zemes komisijas 1996.gada 25.oktobra lēmumu, zemes lietošanas tiesības V.T. izbeigtas ar Bērzpils pagasta padomes 2009.gada 26.februāra lēmumu, 2010.gada 18.augustā ar V.T. noslēgts Zemes nomas līgums Nr.101, kurš ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pagarināt gada 18.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.101 ar V.T. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Bērzpils pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0470, 0,1 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,1 ha), 3850 002 0236, 0,35 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,35 ha), un zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0469, 0,15 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,05 ha, zeme zem ēkām un pagalmiem 0,1 ha), nomu, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 10 (desmit) gadiem.
  2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
  3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums