22.§ Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 14:21

Izskatot V.H., personas kods ***, adrese ***, 2020.gada 21.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma iegādi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums; Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta četrpadsmito daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, ņemot vērā, ka zemes vienība Lazdulejas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0130 V.H. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar 1992.gada 22.maija Lazdulejas pagasta TDP lēmumu, zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar 2007.gada 20.septembra Lazdulejas pagasta padomes lēmumu un 2009.gada 18.martā ar V.H. noslēgts Zemes nomas līgums Nr.5, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Piešķirt nosaukumu “Lāči” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā ar kadastra numuru 3866 004 0130, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0130, 6,0297 ha platībā.
  2. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Lāči”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3866 004 0130, saskaņā ar izkopējumu no Lazdulejas pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  3. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības 1.punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.
  4. Uzdot Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
  5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums