24.§ Par adreses maiņu privātpersonai piederošajai ēkai Kubulu pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 13:46

Izskatot R.D., personas kods ***, adrese ***, 2021.gada 11.janvāra iesniegumu,  un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 7.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 13.punktu, kas nosaka, ka, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā), 15.punktu, kas nosaka, ka novadu un novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai vai ēkai piešķir nosaukumu, neizmantojot ciparus; Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Mainīt zemes vienībai Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 007 0044 un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 3858 007 004 001, 3858 007 0044 003 un 3858 007 0044 004 adresi no Tehnikas iela 7, Steķintava, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501, uz “Īves”, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501
  2. Mainīt ēkai Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 007 0044 002 adresi no Tehnikas iela 7, Steķintava, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501, uz “Alteri”, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501.
  3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).