25.§ Par nosaukuma piešķiršanu ceļam un izmaiņu veikšanu Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 14:22

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu un 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.361 “Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11.punktu kas nosaka, ka ja tiek būvēts, pārņemts pašvaldības īpašumā vai likvidēts pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tostarp tiltu un satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, nosaukums vai adrese vai velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu un kopīgu gājēju vai velosipēdu ceļu laukums, pašvaldība viena mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo un iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Iekļaut ceļu (būvi), kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3846 005 0820 un 3846 005 0818 Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā un piešķirt nosaukumu “Dižlazdu ceļš”.
  2. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai sagatavot iesniegumu VAS “Latvijas Valsts ceļi” par izmaiņu veikšanu “Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā” iekļaujot D klases ceļu “Dižlazdu ceļš”, Balvu pagasts, Balvu novads, “C” grupā, ceļa garums 314,9 m, platība 2444,6 m2 seguma veids – melnais segums, saskaņā ar izkopējumu no kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  3. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai sagatavot iesniegumu VAS “Latvijas Valsts ceļi” par izmaiņu veikšanu “Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā”.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums