26.§ Par saistošo noteikumu Nr.2/2021 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” pieņemšanu”

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 14:26

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem; Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos ir tiesīgas noteikt papildu atvieglojumus bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam; Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, kas nosaka, ka pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 pantu, kas nosaka, ka pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.2/2021 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” projektu (pielikumā).
  2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.2/2021 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
  3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
  4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un mājas lapā www.balvi.lv, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi.
  5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

1. pielikums
2. pielikums