27.§ Par nobraukuma normu noteikšanu Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļiem 2021.gadā

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 13:51

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Balvu novada pašvaldības 2011.gada 10.novembra saistošo noteikumu Nr.25/2011 „Par kārtību, kādā Balvu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus” 2.3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības īpašumā esošajiem dienesta transportlīdzekļiem katru gadu, apstiprinot novada pašvaldības budžetu, tiek apstiprinātas maksimālās mēneša nobraukuma normas kilometros, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt maksimālās mēneša nobraukuma normas Balvu novada pašvaldības administrācijas dienesta transportlīdzekļiem 2021.gadā:

Nr.p.k.

Pašvaldības transportlīdzeklis

Valsts Reģ. Nr.

Mēneša nobraukuma norma (km)

1.1.

Nissan X – Trail

HU 3400

5000

1.2.

Toyota Verso 1,8

JB 967

4000

1.3.

Toyota Verso 1,8

KA 966

4000

1.4.

VW Caravelle

JO 1200

5000

  1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).