28.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 13:53

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem), piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas, 149.panta otro daļu, kas nosaka, ka darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 5.3.punktu, kas nosaka, ka izpilddirektoram tiek apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas, un ņemot vērā Imantas Serdānes 2021.gada 22.janvāra iesniegumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Piešķirt Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai SERDĀNEI ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu - trīs kalendāra nedēļas no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 21.februārim (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2020.gada 3.maija līdz 2021.gada 2.maijam.