29.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 13:55

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, kurš paredz, ka tikai dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā” (protokols Nr.6, 57.§) šādus grozījumus:

  1. izteikt 1.25.punktu šādā redakcijā:

“1.25. Balvu pirmskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” - vadītāja vietnieku izglītības jomā Inu Aizupi; skolotāju logopēdi Ingu Mičuli – I.Aizupes prombūtnes laikā; saimniecības daļas vadītāju Inetu Leišavnieci – I.Aizupes un I.Mičules pronbūtnes laikā”;

  1. izteikt 1.25.punktu šādā redakcijā:

“1.25. Balvu pirmskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” - vadītāja vietnieku izglītības jomā Inu Aizupi; skolotāju logopēdi Ingu Mičuli – I.Aizupes prombūtnes laikā;

  1. Šī lēmuma 1.punkts ir spēkā līdz 2021.gada 26.februārim.
  2. Šī lēmuma 2.punkts ir spēkā sākot ar 2021.gada 27.februāri.