20.§ Par atļauju noslēgt nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu par telpām Partizānu ielā 14, Balvos

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 15:55

    Izskatot Ulda Arnicāna, personas kods ***, 2010.gada 2.decembra iesniegumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par  pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut Uldim Arnicānam, personas kods ***, noslēgt nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu  ar Armīnu Sērmūkšu, personas kods ***, par telpām Partizānu  ielā 14, Balvos. Apakšnomas līgumu noslēgt uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti nedzīvojamo telpu  nomas līgumā ar Uldi Arnicānu.

2. Uldim Arnicānam, personas kods ***, lauzt apakšnomas līgumu ar SIA „I and A” par 1.punktā minētām telpām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei