21.§ Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 4B, Balvos nomas līguma pagarināšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 15:57

   Izskatot Ilmāra Vizuļa, personas kods ***, 2010.gada 12.decembra iesniegumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par  pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

   ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpām Bērzpils ielā 4B, Balvos ar Ilmāru Vizuli, personas kods ***.

2.Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai pārvaldei noslēgt vienošanos ar  Ilmāru Vizuli, personas kods ***,  par 2007.gada 3.janvārī noslēgtā līguma Nr.1  pagarināšanu uz laiku  no 2011.gada 1 janvārī  līdz 2011.gada 31.decembrim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei