22.§ Par saistošo noteikumu NR.20 „Grozījumi 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos NR.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā” pieņemšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 17:53

    Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā paredzēts, ka Dome var pieņemt saistošos noteikumus par novada pašvaldības inženierkomunikāciju aizsardzību, uz 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija) organizēšana iedzīvotājiem, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 2.novembra vēstuli (Nr.2.2 – 13/6291/6647), kurā tiek lūgts precizēt Balvu novada domes 2010.gada 13.maija saistošos noteikumus Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā” un ņemot vērā to, ka minētie saistošie noteikumi ir publicēti un stājušies spēkā ar 2010.gada 21.oktobri, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.    Pieņemt saistošo noteikumu Nr.20 “Grozījumi 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” projektu (pielikumā).

2.    Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.20 “Grozījumi 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā””paskaidrojuma rakstu (pielikumā).

3.    Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM).

4.    Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, māja lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ja RAPLM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no RAPLM mēneša laikā nav saņēmusi.

5.    Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pielikumā:

1.      2010.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.20 „Grozījumi 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” uz 1 lapas.

2.      Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20 “Grozījumi 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei