24.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un politiski represēto personu lietu komisijas sastāvā

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 16:06

    Izskatot Astrīdas Kikustes 2010.gada 30.novembra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un politiski represēto personu lietu komisijas locekļa pienākumiem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās, un Finanšu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.      Atbrīvot Astrīdu KIKUSTI, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un politiski represēto personu lietu komisijas locekļa pienākumiem ar 2010.gada 16.decembri.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei