25.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisijas sastāvā

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 16:08

    Izskatot Māras Zelčas 2010.gada 1.decembra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Pastāvīgās iepirkumu komisijas sekretāra pienākumiem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās, un Finanšu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.      Atbrīvot Māru ZELČU, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Pastāvīgo iepirkumu komisijassekretāres pienākumiem ar 2010.gada 16.decembri.

2.      Noteikt, ka Pastāvīgo iepirkumu komisijas sekretāra pienākumus ar 2010.gada 17.decembri veiks Inga PURIŅA, personas kods ***.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei