29.§ Par2008.gada 19.septembrī noslēgtā līguma NR.2/104 grozījumiem

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 16:14

    Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un Finanšu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Vienošanās ar Edgaru Gaili par 2008.gada 19.septembrī noslēgtā Līguma Nr.2/104 grozījumiem projektu (Vienošanās pielikumā).

2.      Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai parakstīt lēmuma 1.punktā minēto vienošanos.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei