32.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 18:00

    Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, Publisko aģentūru likuma 16.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības aģentūras darbību regulē pašvaldības domes apstiprināts nolikums, un Finanšu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikumu (Pielikumā).

2.      Atcelt Balvu pilsētas Domes 2003.gada 4.decembra lēmumu „Par Balvu pilsētas pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” nolikuma apstiprināšanu (protokols Nr.24, & 1.).

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” nolikums uz 5 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei