33.§ Par saistošo noteikumu NR.21 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem” pieņemšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 18:02

    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus arī citos likumos paredzētajos gadījumos, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, kas nosaka, ka ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem tiek noteikta pašvaldības aģentūras kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā un 17.panta otro un ceturto daļām, kuras paredz, ka pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumus nosaka ar saistošajiem noteikumiem, apstiprinot pakalpojumu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus, un Finanšu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.    Pieņemt saistošo noteikumu Nr.21 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem” projektu (pielikumā).

2.    Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.21 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem” paskaidrojuma rakstu (pielikumā).

3.    Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM).

4.    Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, māja lapā www.balvi.lvun izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ja RAPLM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no RAPLM mēneša laikā nav saņēmusi.

5.    Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pielikumā:

1. Balvu novada pašvaldības 2010.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.21 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem” uz 2 lapām.

2. Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem” paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei