34.§ Par nekustamā īpašuma „Liepas 2”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 03 Janvāris 2011 18:10

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome un nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša atskaiti, un Finanšu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.    Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu, „Liepas 2”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala 1,97 ha platībā kadastra Nr. 3866 001 0077.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu 490.00 Ls (četri simti deviņdesmit lati).

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikums).

5. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei