37.§ Par Balvu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu Rugāju novada bibliotēkām

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 16:36

    Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, kurš nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, un Finanšu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.        Noteikt maksu par centrālās bibliotēkas funkciju veikšanu 2011.gadā Rugāju novada publiskajām bibliotēkām 1104 LVL (PVN iekļauts)  apmērā.

2.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei