38.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Regīnai Livkei

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 16:49

    Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 151.panta pirmās daļas 1.punktu, kurā ir noteikts, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus, otro daļu, kas paredz, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, trešo daļu, kurā ir teikts, ka ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru un ņemot vērā bijušās Vīksnas pagasta padomes priekšsēdētājas Regīnas Livkes 2010.gada 3.decembra iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kuros ir redzams, ka R.Livke ir bijusi Vīksnas pagasta padomes priekšsēdētāja četrus sasaukumus (no 1994.gada 9.jūnija līdz 2009.gada 30.jūnijam) un atbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu minēto pabalstu, un Finanšu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.    Piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajai Vīksnas pagasta padomes priekšsēdētājai Regīnai Livkei (personas kods ***), kas atbilst divu minimālo mēnešalgu apmēram, sākot ar 2011.gada 1.janvāri.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei