39.§ Par Latvijas jaunatnes olimpiādes rīkošanu Balvos

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 16:54

    Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.      Pieteikt Balvu pilsētu kā 2013.gada Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes norises vietu.

2.      Uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei sagatavot pieteikumu iesniegšanai Latvijas Olimpiskajā komitejā par Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes organizēšanu Balvos 2013.gadā.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei