40.§ Par Balvu novada pašvaldības īstermiņa aizņēmumukases apgrozības līdzekļu papildināšanai

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 17:06

    Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 2008.gada 25.martā Nr.196 „Noteikumu par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.pantu, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2011.gadā Balvu novada pašvaldībai ņemt īstermiņa aizņēmumu līdz 1 gadam 150 000(viens simts piecdesmit tūkstoši lati)apmērā no Valsts kases ar noteikto aizņēmuma 12 mēnešu procentu likmi kases apgrozības līdzekļu papildināšanai.
  2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt 2011.gadā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku
  3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Balvu novada pašvaldības budžetu.
  4. Uzdot Balvu novada pašvaldības Budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļai sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.
  5. Īstermiņa aizņēmumu iekļaut Balvu novada pašvaldības kredītsaistībās.
  6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei