3.§ Par nekustamā īpašuma „Gurķīši”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 11:48

Izskatot V.D., personas kods ***, adrese ***, pilnvarotās personas SIA „Kauzers”, reģistrācijas numurs 40003583808, adrese Taures iela 1, Rīga, 2021.gada 12.marta iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Gurķīši”, Vīksnas pagastā vienu zemes vienību, nekustamais īpašums „Gurķīši”, ar kadastra numuru 3894 006 0031 sastāv no divām zemes vienībām 12,3 ha kopplatībā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 19.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, Kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2021.gada 18.marta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Gurķīši”, Vīksnas pagastā ar kadastra numuru 3894 006 0031, 12,3 ha kopplatībā, zemes vienību 6,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0031.
  2. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0031 izveidot jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu „Gurķīšu mežs” un mainīt zemes lietošanas mērķi no 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
  3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).