14.§ Par zemes nomas maksas noteikšanu A.A. Bērzpils pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 13:13

Izskatot A.A., personas kods ***, adrese ***, 2020.gada 12.oktobra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56.punktu, kas nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību; 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 40.punktu, kas nosaka, ka ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku; un Balvu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta Noteikumiem Nr. 2/2019 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”, kā arī, ņemot vērā ņemot vērā nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” 2021.gada 26.janvāra atskaiti, to, 2011.gada 4.aprīlī ar A.A. noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 26, kurš ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim un 2020.gada 23.decembra Balvu novada Domes lēmumu “Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A. Bērzpils pagastā, Balvu novadā” (sēdes protokols Nr.18, 9.§), 2021.gada 18.marta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Noteikt zemes nomas maksu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0206, 0,8 ha platībā, EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro, 00 centi) gadā, bez PVN.
  2. Noteikt zemes nomas maksu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0065, 2,2 ha platībā, EUR 170,00 (viens simts septiņdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.
  3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).