17.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25 februāra lēmumā “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0557 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā”

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 13:22

Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2021.gada 9.marta vēstuli “Par zemes vienības lietošanas mērķi” un, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 4.punktu, kas nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim nosaka piekrītošo zemes platību, un 16.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis, 23.2.punktu, kas nosaka, neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai) kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1 punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2021.gada 18.marta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Izdarīt grozījumu Balvu novada Domes 2021.gada 25.februāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0557 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā” (sēdes protokols Nr.3, 27.§), izsakot lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā:

“1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0557 divus zemes lietošanas mērķus: 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 54581 m2 platībā; 0503– sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 21500 m2 platībā.”.

  1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).