18.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā „Par Industriālās teritorijas Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā daļu iznomāšanu un apbūvi”

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 13:26

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu “a” apakšpunktu, kas nosaka ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 77. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 28.punktu, kas nosaka, ka  lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi” 33.punktu, kas nosaka, ka komersantu, kurš nomās no finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju vai ēku un ar to saistīto infrastruktūru, vai komersantu, kurš veiks nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, izvēlas atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu, 2019.gada 26.jūlija Vienošanos Nr. 5.6.2.0/017/I/020 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā” īstenošanu, 2021.gada 18.marta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska), PRET – nav, ATTURAS – 3 (Ināra Ņikuļina, Sandis Puks, Jānis Zakarīts), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2021.gada 25.februāra domes sēdes lēmumā „Par Industriālās teritorijas Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā daļu iznomāšanu un apbūvi” (protokols Nr.3, 28.§) izsakot 5.2.punktu šādā redakcijā:

“5.2. Nomniekiem ir pienākums līdz 2023.gada 31.decembrim, investēt savā uzņēmējdarbībā ne mazāk kā 5 244 388,00 EUR un radīt ne mazāk kā 86 jaunas darba vietas:

5.2.1.Nomniekam Teritorijā Nr.1 - investēt savā uzņēmējdarbībā ne mazāk kā 2 900 000,00 EUR un radīt ne mazāk kā 45 jaunas darba vietas.

5.2.2.Nomniekam Teritorijā Nr.2 - investēt savā uzņēmējdarbībā ne mazāk kā 900 000,00 EUR un radīt ne mazāk kā 17 jaunas darba vietas.

5.2.3.Nomniekam Teritorijā Nr.3 - investēt savā uzņēmējdarbībā ne mazāk kā 300 000,00 EUR un radīt ne mazāk kā 7 jaunas darba vietas.

5.2.4.Nomniekam Teritorijā Nr.4 - investēt savā uzņēmējdarbībā ne mazāk kā 644 388,00 EUR un radīt ne mazāk kā 10 jaunas darba vietas.

5.2.5.Nomniekam Teritorijā Nr.5 - investēt savā uzņēmējdarbībā ne mazāk kā 500 000,00 EUR un radīt ne mazāk kā 7 jaunas darba vietas.”

  1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.