20.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platības un domājamās daļas precizēšanu Balvu pilsētā

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 14:08

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļās 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Zemesgrāmatu likuma 41.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemesgrāmatu nodalījumā, izmantojot citu valsts informācijas sistēmu tiešsaistē saņemtu paziņojumu, precizē dzīvokļa īpašuma kā atsevišķa īpašuma kopējo platību, ja platības izmaiņas saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu neietekmē dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu un ja tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 2021.gada 18.marta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Precizēt Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma:
    1. dzīvokļa Nr.46 Pilsoņu ielā 31, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 2499 (kadastra apzīmējums 3801 003 0391 001 046) platību no 46,11m2 uz 46,50 m2.
    2. dzīvokļa Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 2498 (kadastra apzīmējums 3801 003 0394 001 022) platību no 25,25 m2 uz 24,70 m2.
    3. dzīvokļa Nr.1 Bērzpils ielā 19A, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1041 (kadastra apzīmējums 3801 004 0165 004 001) domājamās daļas no 190/2569 uz 1870/25080.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.