21.§ Par izmaiņām Pastāvīgās iepirkumu komisijas vārdiskajā sastāvā

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 14:23

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs vai darba grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmo daļu, kas paredz, ka likumā minēto iepirkuma procedūru veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju un 24.panta otro daļu, kas nosaka, ka iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma 1.4.punktu, kas nosaka, ka komisijas skaitlisko un vārdisko personālsastāvu nosaka un apstiprina dome uz savas darbības pilnvaru laiku un ņemot vērā Raimonda Bombāna 2021.gada 12.marta iesniegumu, kurā tiek lūgts atbrīvot viņu no Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļu pienākumiem, 2021.gada 18.marta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – 3 (Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Atbrīvot Raimondu Bombānu no Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisija locekļa pienākumiem ar 2021.gada 31.martu.
  2. Ievēlēt Aleksandru Sņegovu, personas kods ***, par Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisija locekli ar 2021.gada 1.aprīli.