22.§ Par konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 4. kārtas nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 Marts 2021 10:38

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi, 2021.gada 18.marta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 7 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska), PRET – nav, ATTURAS – 5 (Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (pielikumā).
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums