24.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai”

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 14:29

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, Ministru Kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Balvu novada Attīstības programmas 2018. - 2024. gadam Investīciju plāna 2018. - 2024. gadam Vidējā termiņa prioritātes Nr.3 “Veselīga vide ar atbilstošu infrastruktūru”, Rīcības virziena Nr.14 “Dabas resursi”, projektu Nr.130 “Sekmēt novada vietējo dabas resursu efektīvu izmantošanu”, 2021.gada 18.marta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Pēteris Kalniņš, Sandis Puks), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, iesniedzot projektu „Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai”.
  2. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu EUR 1610,00 (viens tūkstotis seši simti desmit euro, 00 centi) apmērā no projekta kopējām izmaksām EUR 9290,00 (deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit euro, 00 centi), projekta priekšfinansējumu EUR 7680,00 (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro, 00 centi) un nepieciešamības gadījumā preču piegādes izmaksas.
  3. Projekta atbalsta gadījumā uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot grozījumus Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetā atbilstoši šī lēmuma 2.punktam.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.