25.§ Par finansējuma piešķiršanu pūļa testēšanā iesaistīto pašvaldības iestāžu darbinieku piemaksām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 14:41

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24.pantu, kas nosaka, ka pasākumus ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai finansē no budžeta finansētajām institūcijām iedalītajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, Ministru kabinets pēc pamatota ministriju pieprasījuma var pieņemt lēmumu par valsts apdraudējuma seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, kā arī par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt budžeta grozījumus, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, kas nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, Balvu novada Domes 2014.gada 9.oktobra noteikumu Nr.7/2014 “Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Balvu novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 1.3. punktu, kas nosaka, ka lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no novada domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pieņem novada Dome, 2021.gada 18.marta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2031,81 euro (divi tūkstoši trīsdesmit viens euro un 81 cents) pūļa testēšanā Covid-19 infekcijas noteikšanai Balvu novadā iesaistīto darbinieku piemaksām (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas):
  1. Balvu Valsts ģimnāzijai 362,71 euro (trīs simti sešdesmit divi euro un 71 cents);
  2. Balvu sākumskolai 463,46 euro (četri simti sešdesmit trīs euro un 46 centi);
  3. Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai 463,46 euro (četri simti sešdesmit trīs euro un 46 centi);
  4. Balvu pagasta pārvaldei 77,24 euro (septindesmit septiņi euro un 24 centi);
  5. Bērzkalnes pagasta pārvaldei 77,24 euro (septindesmit septiņi euro un 24 centi);
  6. Bērzpils pagasta pārvaldei 77,24 euro (septindesmit septiņi euro un 24 centi);
  7. Briežuciema pagasta pārvaldei 77,24 euro (septindesmit septiņi euro un 24 centi);
  8. Krišjāņu pārvaldei 77,24 euro (septindesmit septiņi euro un 24 centi);
  9. Kubulu pagasta pārvaldei 77,24 euro (septindesmit septiņi euro un 24 centi);
  10. Lazdulejas pagasta pārvaldei 77,24 euro (septindesmit septiņi euro un 24 centi);
  11. Tilžas vidusskolai 77,24 euro (septindesmit septiņi euro un 24 centi);
  12. Vectilžas pagasta pārvaldei 77,24 euro (septindesmit septiņi euro un 24 centi);
  13. Vīksnas pagasta pārvaldei 47,02 euro (četrdesmit septiņi euro un 02 centi).
 2. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.