26.§ Par valsts finansējuma sadalījumu samaksai par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, Covid-19 pandēmijas laikā

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 Marts 2021 10:39

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt budžeta grozījumus, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu un ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra rīkojuma Nr.110 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.punkta 1.1.apakšpunktu, ar kuru ir paredzēts finansējums samaksai par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, Covid-19 pandēmijas laikā, aprēķinot ņemot vērā, ka par pedagogiem un atbalsta personālu, kas tarificēti vairāk par 0,5 darba slodzēm nedēļā tiek aprēķinātas 10 konsultācijas nedēļā, ja darba slodze ir vienāda ar 0,5 slodzēm nedēļā vai mazāka, tad – 5 konsultācijas nedēļā, kā arī viena pedagoga darba stundas izmaksa tiek aprēķināta, izmantojot normatīvajā regulējumā noteikto zemāko pedagoga darba algas likmi (2020./2021.m.g. tā ir 790 euro), 2021.gada 18.marta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Svetlana Pavlovska), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadalījumu samaksai par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, Covid-19 pandēmijas laikā (pielikumā).
  2. Valsts budžeta finansējumu izlietot līdz 2021.gada 30.aprīlim.
  3. Izglītības iestādēm veikt uzskaiti par notikušajām individuālajām konsultācijām, norādot katra pedagoga konsultētos izglītojamos.
  4. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma 1.punktam
  5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums