31.§ Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 15:01

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu un ņemot vērā Balvu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumu “Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas, interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas un Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā”, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa 2021.gada 5.marta vēstuli “Par izmaiņām CAK deleģējumā”, 2021.gada 18.marta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Izdarīt Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā šādus grozījumus:
    1. aizstāt sadaļā “I. Komisijas locekļu sastāvs” 1.12.apakšpunktā vārdus “Sanita STIRNA – GAJEVSKA” ar vārdiem “Agris BOLDĀNS”;
    2. svītrot sadaļā “I. Komisijas locekļu sastāvs” 1.7.apakšpunktu;
    3. svītrot sadaļā “IV. Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas apziņošanas kārtība” vārdus un skaitļus “Balvu novada pašvaldības pārstāve I.SERDĀNE, mob. tālruņa Nr.29104198, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.”;
    4. aizstāt sadaļā “IV. Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas apziņošanas kārtība” vārdus un skaitļus “S.STIRNA-GAJEVSKA, mob. tālruņa Nr.29742415, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.” ar vārdiem un skaitļiem “A.BOLDĀNS, mob.tālruņa Nr.29189255, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.”.
  2. Lēmums stājas spēkā, kad to apstiprinājušas visas Balvu sadarbības teritorijas pašvaldību domes: Balvu novada dome, Viļakas novada dome, Rugāju novada dome un Baltinavas novada dome.