33.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Doņikovas meži”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 15:14

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, ņemot vērā kustamās mantas - cirsmas nekustamajā īpašumā “Doņikovas meži”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3886 004 0109, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0109,1.kvartāla 2., 10., 18., 25., 32., 27. un 28.nogabalā izcērtamā platība 5.1 ha 2021.gada 26.februāra izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada 26.februāra sēdes protokols Nr.5, 1.§), 2021.gada 18.marta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Sandra Kindzule), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt kustamās mantas - cirsmas nekustamajā īpašumā “Doņikovas meži”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3886 004 0109, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0109, 1.kvartāla 2., 10., 18., 25., 32., 27. un 28.nogabalā izcērtamā platība 5.1 ha, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju SIA “Relat būve”, reģ. Nr. 40203052929, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Rēzekne, LV-4601, kura iegādājās augstāk minēto kustamo mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 43 300 (četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro).
  2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot kustamās mantas - cirsmas nekustamajā īpašumā “Doņikovas meži”, Tilžas pagastā, Balvu novadā pirkuma līgumu, nodošanas - pieņemšanas aktu.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  4. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).