45.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159 Briežuciema pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Otrdiena, 30 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 Marts 2021 10:58

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru, 40.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto), Balvu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta Noteikumiem Nr. 2/2019 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”, ņemot vērā nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” 2021.gada 26.janvāra atskaiti, 2020.gada 16.septembra Balvu novada pašvaldības Zemes gabalu iznomāšanas un zemes nomas līgumu pagarināšanas iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 2.§), 2021.gada 26.februāra Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 18.§), kā arī S.P., personas kods ***, adrese ***, iesniegumu, 2021.gada 18.marta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 1. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Briežuciema pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159, 0,35 ha platībā.
 2. Izsolīt nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159 Briežuciema pagastā, Balvu novadā, 0,35 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
 3. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro, 00 centi) gadā bez PVN.
 4. Apstiprināt sekojošu publicējamo informāciju:
  • “Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159 Briežuciema pagastā, Balvu novadā, 0,35 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
   Nosacītā nomas maksa zemes vienībai 35,00 (trīsdesmit pieci euro, 00 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
   Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2021.gada 12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst. 16.00
   Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī plkst.13.20 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).
   Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2021.gada 12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst. 16.00. “
 5. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
 6. Uzdot Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.

1. pielikums
2. pielikums