1.§ Par Bērzpils pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 10:23

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, Izglītības likuma 22.panta pirmo un otro daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu otro daļu, kur ir noteikts nolikuma saturs un paredzēts, ka izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs, 2021.gada 17.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Bērzpils pamatskolas nolikumu (Pielikumā).

2. Atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2016. gada 10.novembra lēmumu

„Par Bērzpils vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.14, 1.§).

3. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.augustu.

Pielikums